Logopedie
voor kinderen

Denk bij deze leeftijdsgroep bijvoorbeeld aan peuters bij wie de spraak-taalontwikkeling niet of moeizaam op gang komt, kleuters met een gebrekkige woordenschat, groep 3 kinderen bij wie het lezen en schrijven niet goed ontwikkelt of pubers die een verkeerde slik hebben.   

Waar kunnen wij jou en je kind bij helpen?

Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis.

Klik hier voor meer informatie over spraak stoornissen bij kinderen.

Taal

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen.  Er is taal nodig om gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren. 

Klik hier voor meer informatie over taalstoornissen bij kinderen.

Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe uw boodschap overkomt. Wat u zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop u de woorden uitspreekt. 

Klik hier voor meer informatie over stem stoornissen bij kinderen.

Slikken & mondgedrag

Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit heet prelogopedie. Oorzaken zijn neurologische afwijkingen of bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist zorgt dat deze mondfuncties zich ontwikkelen en herstellen. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, bijvoorbeeld door een beroerte of dementie. 

Klik hier voor meer informatie over slik stoornissen bij kinderen. 

Lezen en schrijven

Om te leren lezen en schrijven moet het kind aan veel voorwaarden voldoen. De spraak, de taal, het horen, de concentratie, de motoriek moet op leeftijdsniveau zijn om te leren lezen en schrijven. Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling.

Klik hier voor meer informatie over spraak stoornissen bij kinderen.

Stoornis bij kinderen

Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Het verkeerd uitspreken van een klank, combinaties van klanken en/of het vervangen of weglaten van lettergrepen in woorden kan tot gevolg hebben dat de omgeving van het kind hem/haar onvoldoende begrijpt. Mogelijk heeft het kind hierdoor last van frustraties. Oorzaken van onduidelijk spreken kunnen zijn keel-neus-oorproblemen, een achterblijvende of afwijkende algehele ontwikkeling of een verbale ontwikkelingsdyspraxie. Logopedie kan helpen om de uitspraak van klanken, combinaties van klanken en lettergrepen in woorden te verbeteren waardoor het kind beter verstaanbaar wordt voor zijn omgeving en frustraties verminderen.

Bij welke problemen op het gebied van spraak kan een logopedist o.a. helpen?

 • Moeite met de uitspraak van klanken en/of klankcombinaties;
 • Binnensmonds en/of te snel spreken;
 • Slissen;
 • Stotteren en broddelen;
 • Nasaliteitsstoornissen;
 • Neurologische spraakstoornissen.

Stoornis bij kinderen

Taal

Goed kunnen communiceren is nodig om contact te maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen aan iemand anders en om de boodschap van een ander te begrijpen. Als een kind de taal niet of onvoldoende beheerst, bemoeilijkt dit de communicatie met anderen. Het kan grote gevolgen hebben wanneer deze problemen niet vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Wanneer een kind de taal onvoldoende beheerst en/of begrijpt, kunnen er misverstanden ontstaan in de communicatie met frustraties tot gevolg. Dit kan leiden tot agressief of juist teruggetrokken gedrag. Daarnaast kunnen taalproblemen ook gevolgen hebben voor het lezen en schrijven en/of de oorzaak zijn van leerproblemen of leerachterstanden. Ook kan het zijn dat een kind problemen heeft met de taalontwikkeling omdat het kind meertalig is en dus meerdere talen tegelijk leert. Logopedie kan helpen om taalvaardigheden te verbeteren door oefeningen te doen met het kind en ouder(s)/verzorger(s) tips en adviezen te geven over hoe zij de taalvaardigheden van hun kind thuis zoveel mogelijk kunnen stimuleren. Bij Logopediepraktijk Oosterhout Centrum / Rijsbergen kunnen ook kinderen terecht voor de behandeling van een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Bij welke problemen op het gebied van taal kan een logopedist o.a. helpen?

 • Problemen in de taalontwikkeling;
 • Taalontwikkelingsstoornis (TOS);
 • Taalproblemen bij meertaligheid.

Stoornis bij kinderen

Stem

Kinderen kunnen net als volwassenen last hebben van een hese of schorre stem. Hierdoor kan het spreken vermoeiend zijn en/of zijn zij onvoldoende verstaanbaar voor anderen. Regelmatig is verkeerd stemgebruik hier een oorzaak van. Onder verkeerd stemgebruik kan verstaan worden: problemen met de ademhaling, veelvuldig schreeuwen, kuchen/keelschrapen of vaak gekke stemmetjes opzetten. Dit kan bij langdurigheid leiden tot afwijkingen aan de stembanden. Denk hierbij aan stembandknobbels of -poliepen. Er zijn echter ook andere omstandigheden die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van stemproblemen. Denk hierbij aan factoren als allergieën, keel-neus-oorproblemen, afwijkend mondgedrag en een verkeerde lichaamshouding. Logopedie kan helpen om het verkeerd stemgebruik af te leren waardoor de stemkwaliteit te verbetert.

 Bij welke problemen op het gebied van keelspanning/stem kan een logopedist o.a. helpen?

 • foutieve (spreek)ademhaling waardoor heesheid/schorheid;
 • stemmisbruik waardoor heesheid/schorheid;
 • globusgevoel.

Stoornis bij kinderen

Slikken & mondgedrag

Als een baby of klein kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden bij een logopediepraktijk die hierin gespecialiseerd is.

In onze praktijk werken wij veel met de methode oromyofunctionele therapie (omft). Wanneer er sprake is van afwijkende mondgewoonten, kan het evenwicht tussen de spieren in en om de mond verstoord raken. Hierdoor kan de vorm van de mond en de stand van de tanden en kiezen veranderen. Er zijn verschillende soorten afwijkende mondgewoonten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verkeerd slikken, speen- en duimzuigen, slissen of door de mond ademen. Door middel van logopedie kan het afwijkend mondgedrag worden afgeleerd en het evenwicht en functioneren van de spieren in en om de mond hersteld worden.

Bij welke problemen op het gebied van slikken / mondgedrag kan een logopedist o.a. helpen?

 • afleren duimen, vinger- en speenzuigen;
 • overmatig kwijlen;
 • mondademen;
 • verkeerde tongpositie in rust;
 • verkeerd slikken.

Stoornis bij kinderen

Lezen en schrijven

Communiceren kan op verschillende manieren. Verbaal, maar ook visueel via het lezen en schrijven. Om goed te leren lezen en schrijven moet het kind aan veel voorwaarden voldoen. De spraak, de taal, de auditieve leervoorwaarden, de concentratie en de motoriek moeten hiervoor op leeftijdsniveau zijn. De logopedist kan helpen bij de ontwikkeling van bepaalde voorwaarden die nodig zijn voor het leren lezen en schrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het rijmen en hakken en plakken van woorden. Ondanks dat het kind aan alle voorwaarden voldoet kan het lees-, schrijf- en/of spellingsproces toch moeilijk verlopen. Dit kan komen doordat er sprake is van dyslexie en/of dysorthografie. Een orthopedagoog of psycholoog is bevoegd om de diagnose dyslexie te stellen. Wanneer een kind gediagnostiseerd is met ‘ernstige enkelvoudige dyslexie’ komt deze in aanmerking voor een vergoedingsregeling via de gemeente. Indien de regeling wordt toegewezen aan het kind wordt de logopedische behandeling volledig vergoed. Een van de randvoorwaarden is dat de logopedist een samenwerkingsverband onderhoudt met een gedragswetenschapper. Logopediepraktijk Oosterhout Centrum / Rijsbergen heeft geen samenwerkingsverband waardoor u voor deze behandelingen niet bij onze praktijk terecht kunt.

Wanneer er geen sprake is van ‘ernstige enkelvoudige dyslexie’ worden logopedie behandelingen omtrent het lezen en spellen alleen vergoed door de zorgverzekeraar wanneer er ook sprake is van problemen in de spraak- en/of taalontwikkeling. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Bij welke problemen op het gebied van lezen en schrijven kan een logopedist o.a. helpen?

 • Onvoldoende voorwaarden voor lezen en spelling (o.a. rijmen en hakken en plakken van woorden);
 • Dyslexie (leesproblemen);
 • Dysorthografie (spellingsproblemen).

LOCATIE

Oosterhout Centrum

Hoefakker 161
4901 GB Oosterhout
0162-694179
info@logopediepraktijk
oosterhoutcentrum.nl

LOCATIE

Oosterhout Dommelbergen

Wikkebeemd 16
4907 DA Oosterhout
0162-696555
info@logopediepraktijk
oosterhoutcentrum.nl

LOCATIE

Rijsbergen Integraal Kindcentrum

St. Bavostraat 5
4891 CG Rijsbergen
06-83361623
info@logopediepraktijk
rijsbergen.nl